МИАТ ХК, ИНЕГ болон ЗТХСайдад JU-1015 бүртгэлийн дугаартай В737-800 маягийн агаарын хөлгийн дугуйны давхарга хууларсан зөрчлийг шалгасан тайланг хүргүүллээ.

МИАТ ХК, ИНЕГ болон ЗТХСайдад JU-1015 бүртгэлийн дугаартай В737-800 маягийн агаарын хөлгийн дугуйны давхарга хууларсан зөрчлийг шалгасан тайланг хүргүүллээ.

2016 оны 09-р сарын 09-ний өдөр МИАТ ХК-ний JU-1015 бүртгэлийн дугаартай В737-800 маягийн агаарын хөлгийн дугуйны давхарга хууларсан зөрчлийг шинжлэн шалгасан ажлын эцсийн  тайланг МИАТ ХК болон ИНЕГ-т албан бичгийн хамт хавсралтаар хүргүүлж аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг мэдэгдлээ.

Мөн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад танилцуулахаар тайланг албан бичгийн хамт хавсралтаар хүргүүлэв.